Litteroinnin tasot

19.01.2021

Litterointi tarkoittaa kuullun purkamista tekstiksi eli audion/videon kirjoittamista auki. Aineiston litteroinnin tasot määräytyvät tilaajan ja tutkimuksen käyttötarkoituksen mukaan.

Puhuttu sisältö litteroidaan tekstiksi esimerkiksi analysointia, jatkokäsittelyä tai arkistointia varten. Asiasisällön lisäksi aineistosta voidaan tutkia mm. puhujien vuorovaikutusta, ilmaisutapoja ja reaktioita.

Litterointitapojen nimitykset ja määritelmät eivät ole vakiintuneita. Tasosta riippumatta litteroinnissa tärkeintä on noudattaa valittua tarkkuutta ja logiikkaa systemaattisesti alusta loppuun saakka. Litteroinnin tasosta ja tutkimuksen tavoitteista kannattaa keskustella yhdessä litteroijan kanssa.

Tässä artikkelissa litteroinnin tasot jaetaan kolmeen luokkaan.

Peruslitterointi

Peruslitteroinnissa äänite puretaan kirjalliseksi tekstiksi sanatarkasti puhekielellä. Puheen lisäksi litteroidaan merkitykselliset tunneilmaisut, kuten nauru tai liikuttuminen.

Tekstistä kuitenkin jätetään pois täytesanat (esim. niinku, tota, sillein), kesken jääneet sanat, toistot ja yksittäiset äännähdykset. Selkeästi kontekstiin liittymätön puhe voidaan harkinnan mukaan myös jättää litteroimatta.

Peruslitterointia käytetään silloin, kun kiinnostus kohdistuu asiasisältöön.

Eksakti litterointi

Eksaktissa eli sanatarkassa litteroinnissa aineisto puretaan tekstiksi puhekielellä jättämättä mitään pois – myös toistot, täytesanat, kesken jääneet sanat ja äännähdykset litteroidaan. Lisäksi litterointiin sisällytetään tunneilmaisut ja painotukset sekä mahdollinen kontekstiin liittymätön puhe.

Eksaktissa litteroinnissa kirjataan puheen lisäksi tauot sekä haastattelutilanteeseen vaikuttavat ulkopuoliset tekijät, kuten koiran haukkuminen tai ovikellon ääni.

Eksaktia litterointia käytetään silloin, kun asiasisällön lisäksi kiinnostus kohdistuu puhujien vuorovaikutukseen ja ilmaisutapaan.

Yleiskielinen litterointi

Yleiskielisessä litteroinnissa aineisto kirjoitetaan auki hyvällä yleiskielellä eli kansankielisesti kirjakielellä. Litteroitu teksti ei sisällä puhekielelle tyypillisiä toistoja, murretta tai vaillinaisia lauseita.

Yleiskielisessä litteroinnissa noudatetaan yleisiä oikeinkirjoitusohjeita ja suomenkielen kielioppisääntöjä.

Yleiskielistä litterointia käytetään silloin, jos esimerkiksi puheet, esitykset tai kokoukset halutaan arkistoida tekstinä.

Voit tilata Kaiku Kommunikaatiosta eri tasoisia litterointeja. Keskustellaan yhdessä tutkimuksen tavoitteesta sekä käyttötarkoituksesta ja mietitään oikea taso litteroinnille. Katso palvelut ja yhteystiedot painamalla tästä.

Lisätietoa litteroinnista löydät mm. täältä: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/kvalitatiivisen-datan-kasittely/

Lisätietoa oikeinkirjoitusohjeista ja kieliopista löydät täältä: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi

(Avainsanat: litteroinnin tasot, peruslitterointi, eksakti litterointi, yleiskielinen litterointi, tilaa litterointi)

Arkisto